jalilian2@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مطالعه، تدریس، ورزش و موسیقی
دانشگاه پیام نور استان خوزستان
استادیار
زمین شناسی
شهید چمران اهوازکارشناسیزمین شناسی13671371
تربیت معلم تهران (خوارزمی)کارشناسی ارشدزمین شناسی - رسوب شناسی13711375
تربیت معلم تهران (خوارزمی)دکتریزمین شناسی - رسوب شناسی13821389
مدیریتیدانشگاه پیام نور اهوازمعاونت آموزشی13761382
مدیریتیدانشگاه پیام نور اهوازمدیر گروه علوم پایه13901394
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
مبانی زمین شناسی صحرایی1391تالیفدانشگاه پیام نور
رسوب شناسی کاربردی1385ترجمهآراد
اصول نقشه برداری زمین شناسی1375ترجمهنخستین
پترولوژی سنگ های رسوبی1377ترجمهدانشگاه هرمزگان
روش تحقیق در زمین شناسی1396تالیفدانشگاه پیام نور
محیط های رسوبی پیشرفته1396تالیفدانشگاه پیام نور
(بنيادي) گردآوري اطلاعات در خصوص ذخاير آسفالت و قيرهاي طبيعي شمال غرب زاگرس 1378.03.08 1381.09.18  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ميكروفاسيس¬ها و محيط رسوبگذاري سازند آغاجاري در فروافتادگي دزفول   ناظر علمی :
(بنيادي) هيدروژئولوژي دشت مياناب شوشتر با تكيه بر رسوب شناسي منطقه   ناظر علمی :
(بنيادي) رسوب شناسي و ريخت شناسي رودخانه دز و كاربرد آن در مديريت رودخانه   ناظر علمی :
(كاربردي) دانه سنجي و تركيب شيميايي ريزگردها در اهواز 1390.04.25 1392.12.20  ناظر علمی :
تسلط به نرم افزارهای آفیس- ایلوستریتر و زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :