علی کاظم پور

*****
*****
یزد - مهریز
دانشیار
فیزیک