علی نظیری کردکندی

a_naziri@pnu.ac.ir
09143525383
ali_naziri@pnu.ac.ir
ali_naziri2001@yahoo.com
تدريس، پژوهش، حضور در كنفرانس ها، ورزش، مسافرت
اردبیل - خلخال
استادیار
ریاضی
من در حال حاضر استاديار گروه رياضي دانشگاه پيام نور هستم. علاوه بر تدريس ، فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي آناليز تابعي و جبرهاي توپولوژيك دارم.
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیلکارشناسیریاضی محض13711376
دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)کارشناسی ارشدریاضی محض (آنالیز)13791382
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردكتراریاضی محض (آنالیز)13911398
آموزشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل-مرکز خلخالعضو هیات علمی1384کنون
اجراییدانشگاه پيام نور گيويرياست دانشگاه پيام نور گيوي13861389
اجراییدانشگاه پيام نور مركز خلخال و دانشگاه پيام نور واحد گيويرياست دانشگاه پيام نور مركز خلخال و مسئول دانشگاه پيام نور واحد گيوي13991401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) نتايجي در جبر توپولوژيكي بنيادي 1390.08.22 1390.12.24کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) پيوستگي خود به خود مشتقگيري هاي بالاتردر *JB-جبر 1387.04.24 1388.03.09کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) جبرهاي توپولوژيكي بنيادي و بنيادي موضعاً ضربي 1388.02.19 1389.02.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
تدريس و پژوهش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :