علی پریمی

ali.parimi@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سمنان - سمنان
استادیار
الهیات
پیام نور دامغانکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13721376
باقر العلوم قمکارشناسی ارشدفلسفه وکلام اسلامی13781381
پیام نور تهراندکتریفلسفه دین13881394
اجراییدانشگاه پیام نور دامغانرئیس مرکز13871394
اجراییدانشگاه پیام نور سمنانرئیس مرکز13941397
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام1391تالیف 
هرمنوتیک وتاثیر آن برفهم متون1393تالیف 
(بنيادي) تجربه ديني 1387.10.23 1388.07.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه سطوح اخلاقي با جهت گيري مذهبي در دانش آموزان دبيرستانهاي دامغان 1389.04.09 1389.10.11شيباني حسين-395939 ناظر علمی :
(بنيادي) اعجاز در آيينه خرد 1387.03.27 1388.02.06  ناظر علمی :
(بنيادي) رابطه دين و فطرت از ديدگاه اسلام 1387.10.23 1388.07.06  ناظر علمی :
(كاربردي) رابطه تضعيف ارزشهاي معنوي و تقويت روحيه بزهكاري در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نورشهرستان دامغان 1388.02.23 1389.07.07  ناظر علمی :
(كاربردي) نقش خانواده در انحرافات جوانان استان سمنان 1390.04.18 1391.10.20  ناظر علمی :
(كاربردي) موانع و چالشهاي كارآفريني در استان سمنان و راهكارهاي توسعه كار آفريني 1388.02.15 1389.07.07روحاني ابوالفضل-395425 ناظر علمی :
(بنيادي) تجربه ديني از منظر اقبال لاهوري 1390.04.29 1391.01.22  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه عوامل فردي آموزشي تحصيلي اقتصادي و بهره هوشي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه پيام نور دامغان 1387.06.11 1388.03.10شيباني حسين-395939 ناظر علمی :
(بنيادي) روشنفكري ديني و بصيرت ديني 1393.12.16 1394.03.26  ناظر علمی :
(كاربردي) موانع و چالشهاي كارآفريني در استان سمنان و راهكارهاي توسعه كار آفريني 1388.02.15 1389.07.07روحاني ابوالفضل-395425 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :