علیرضا حاتم سیاهکل محله

alireza.hatam.ha@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدلسازی سیستم های پیچیده - رویکردهای سیستمی حل مساله - بهینه سازی فرایندها - هوش مصنوعی - مدل سازی تولید - مهندسی ارزش - مدیریت زنجیره تامین - مدلسازی شبکه های پتری
هرمزگان - بندر عباس
استادیار
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
دانشگاه هرمزگان کارشناسی مدیریت صنعتی 13801384
دانشگاه گیلانکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 13851387
دانشگاه تهران دکترامدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات 13941400
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) طراحي مدل اجرايي مهندسي ارزش جايگزيني مواد در شركت صنعتي پارس خزر   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش هوش هيجاني ، رضايت شغلي ، عدالت سازماني و تعهد سازماني بر عملكرد منتورينگ كادر بيمارستاني از نگاه پرسنل(نمونه موردي بيمارستان پورسيناي رشت ) 1391.08.28 1393.12.02  ناظر علمی :
مدلسازی سیستم های پیچیده
رویکردهای سیستمی حل مساله
بهینه سازی فرایندها
مدلسازی روشهای ابتکاری و فراابتکاری
الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی
مدیریت تولید و کنترل موجودی
مدیریت زنجیره تامین چابک
مهندسی ارزش و مدیریت ارزش
طرحهای مداخله ای سازمانی در حوزه های رفتاری
مدیریت زنجیره تامین چابک حوزه بهداشت و درمان
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :