علیرضا فرخی

a_farrokhi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
استادیار
علوم اجتماعی
تبریزکارشناسیکتابداری 13761380
علامه طباطبائی کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی 13811384
شیرازدکتری جامعه شناسی 13941398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :