علی زارعی بید سرخی

Alizarie@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی
کرمانشاه - کنگاور
استادیار
تربیت بدنی
ساکن کنگاور استان کرمانشاه
دانشگاه تهرانکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی13781382
دانشگاه آزاد واحد بروجردکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی13841386
پیام نوردکترامدیریت برنامه ریزی9298
آموزشیدانشگاه پیام نور کنگاورهیئت علمی 13901401
اجراییدانشگاه پیام نور کنگاورریاست دانشگاه13921397
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش1392تالیفپیام نور
توسعه توریسم ورزشی1392تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بازیکن تیم ملی دانشجویان، مربی بسکتبال
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :