موسی جباری

m.jabbari@pnu.ac.ir
09144484856
jabarimosa@gmail.com
نظریه گروههای متناهی،نظریه گروههای فازی،جبرجابجایی و همولوژی
آذربایجان غربی - نقده
مربی
ریاضی
اصفهانكارشناسيرياضي محض7681
امير كبير تهرانكارشناسي ارشدرياضي-جبر8285
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) معرفي برخي ساختارهاي جبري با استفاده از ساختارهاي جبري فازي 1389.10.12 1390.10.12کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :