امیرارسلان کاویانی فرد

kavyanifarda@pnu.ac.ir
06633625001
989900692718
kavyanifard@gmail.com
Industrial & environmental microbiology, Waste management
لرستان - کوهدشت
استادیار
زیست شناسی-میکروبیولوژی
لرستانکارشناسی زیست شناسی13781382
شهید بهشتیکارشناسی ارشدمیکروبیولوژی13831385
شهید بهشتیدکترامیکروبیولوژی13901394
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
رتبه های علمی کسب شده و جوایز4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
میکروبیولوژی عمومی1393تالیفدانشگاه پیام نور
ژنتیک پایه1399تالیفدانشگاه پیام نور
جداسازي و خالص سازي ارگانيزم هايي با توان بالاي توليد و تحمل اتانول به منظور استفاده در صنعتدرويش نيا حميد-385197 ناظر علمی :
(كاربردي) جداسازي، خالص سازي و بهينه سازي يك باكتري نفت خوار از تنگ بيجار ايلام به منظور حفظ محيط زيست دلفاني ايرج-379009 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :