امیر لعلی سرابی

lalisarabi@pnu.ac.ir
09122441539
lalisarabi@gmail.com
مبانی مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی
آذربایجان شرقی - سراب
استادیار
مدیریت دولتی و گردشگری
تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریمدیرت دولتی- گرایش منابع انسانی13881393
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه27 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) مطالعه مديريت دانش و پياده سازي آن در دانشگاه پيام نور آ. شرقي 1387.12.24 1388.04.10  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه مديريت پاداش در بين كاركنان دانشگاه پيام نور آ.شرقي 1388.06.23 1388.09.09  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :