اردشیر شعبانی

shaabani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
منابع انسانی
خوزستان - گتوند
مربی
مدیریت
علامه طباطبایی تهرانکارشناسیمدیریت13741378
شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدمدیریت13791381
اجراییدانشگاه پیام نور گتوندرییس دانشگاه13881392
اجراییدانشگاه پیام نور شوشتررییس دانشگاه13921402
اجراییدانشگاه پیام نور گتوندسرپرست دانشگاه با حفظ سمت ریاست واحد شوشتر13941396
اجراییدانشگاه پیام نور ترکالکیسرپرست واحد با حفظ سمت ریاست واحد شوشتر13991401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
سیستم های اطلاعاتی مدیریت1392تالیفاهورا قلم
مدیریت منابع انسانی چالش ها و راهکارها1395تالیفاهورا قلم
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :