آرزو نجفیان

a.najafian@pnu.ac.ir
a.najafian@pnu.ac.ir
najafianpnu@yahoo.com
تهران - تهران
دانشیار
زبانشناسی و زبانهای خارجی
تبریزکارشناسیزبان و ادبیات فرانسه13711375
تربیت مدرسکارشناسی ارشدزبانشناسی همگانی13791381
تربیت مدرسدکتری تخصصیزبانشناسی همگانی13821388
نیو ثوت ولز سیدنیفرصت مطالعاتی 6 ماههپردازش واژگان پیچیده در ذهن13861386
اجراییمرکز تهران جنوبمدیر گروه استانی13951396
اجراییمرکز تحصیلات تکمیلیمعاون مرکز تحصیلات تکمیلی1397کنون
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی26 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
خط و نظام های نوشتاری در جهان اسلام1390تالیفنشر مرجع
زبانها و گویش های خراسان1390تالیفنشر مرجع
(بنيادي) بررسي نظام واجي و واژگاني گويش شمال شرقي فارسي دري در قرن پنجم بر اساس متن كهن ترين قرآن مترجم-بهمن94:گواهي خاتمه بارگزاري شود.   ناظر علمی :
صرف
گویش شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :