عاطفه حسینی صدر

sadr88@pnu.ac.ir
09144630787
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - بستان‌آباد
مربی
جغرافیا
دانشگاه تبریزکارشنای تا کارشناسی ارشدجغرافیا13781387
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي عوامل سينوپتيكي موثر در پراكندگي ناموزون بارش ها در استان آذربايجان غربي 1391.06.28 1392.08.11محمدي غلام حسن ، سلطاني مجيد ، مطلبي فر فرخ ، خشتكار ثاني صياد ، خليلي اقدم نبي کارفرماي طرح: اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جريانات جوي و عوامل تاثيرگذار جوي بر پديده گردوغبار حاكم بر استان آذربايجان شرقي و تعيين ماهيت ذرات(فلزات سنگين، ماهيت شيميايي و ساير عوامل بيماري زا 1391.01.19 1391.04.31خورشيددوست علي محمد ، ساري صراف بهروز ، محمدي غلام حسن ، سلطاني مجيد ، شفاعت عظيمه کارفرماي طرح: اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل سينوپتيكي موثر در پراكندگي ناموزون بارش ها در استان آذربايجان غربي 1391.06.28 1392.08.11محمدي غلام حسن ، سلطاني مجيد ، مطلبي فر فرخ ، خشتكار ثاني صياد ، خليلي اقدم نبي کارفرماي طرح: اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل سينوپتيكي موثر در پراكندگي ناموزون بارش ها در استان آذربايجان غربي 1391.06.28 1392.08.11محمدي غلام حسن ، سلطاني مجيد ، مطلبي فر فرخ ، خشتكار ثاني صياد ، خليلي اقدم نبي کارفرماي طرح: اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جريانات جوي و عوامل تاثيرگذار جوي بر پديده گردوغبار حاكم بر استان آذربايجان شرقي و تعيين ماهيت ذرات(فلزات سنگين، ماهيت شيميايي و ساير عوامل بيماري زا 1391.01.19 1391.04.31خورشيددوست علي محمد ، ساري صراف بهروز ، محمدي غلام حسن ، سلطاني مجيد ، شفاعت عظيمه کارفرماي طرح: اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :