ایوب پژوهان

pazhouhan@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت دولتی
رازیدکتری تخصصیکارآفرینی-کسب و کار جدید13951399
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه13901402
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی10 مورد مشاهده
مدل سازی کسب و کار نوآوری باز: کاربردهای بازی وارسازی و تفکر طراحی1402ترجمهدانشگاه رازی
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی 1400ترجمهدانشگاه رازی
کارآفرینی دانشگاهی: ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی1401ترجمهدانشگاه رازی
واژه شناسی ارزشیابی آموزش های شغلی1401تالیفدانشگاه فنی و حرفه ای
(كاربردي) ارتباط بالندگي سازماني باعزت نفس و ابعاد آن در كاركنان دانشگاه پيام نور استان كردستان 1391.08.30 1393.08.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) سهم پيش بيني كنندگي سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش سازماني: مورد مطالعه بيمارستان امام علي (ع) كرمانشاه 1394.03.02 1394.08.26کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
Office-SPSS-LISREL-AMOS-SMARTPLS-ENDNOTE
TOEFL-MSRT
Research Methodology
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :