آزاد احمدی

azadahmadi89@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کردستان - بانه
مربی
مدیریت اقتصادوحسابداری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 1383-1345 و موانع آن در ايران 1388.04.31 1388.08.07  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي گردشگري وعوامل موثر بر آن و تاثير آن بر توسعه كالبدي- فضايي: مطالعه موردي شهرستان بانه 1391.08.23 1392.12.27  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :