a_niroomand@pnu.ac.ir
09161135329
a_niroomand@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان
استادیار
زیست شناسی
شهید بهشتیکارشناسیعلوم گیاهی  
پیام نور تهرانکارشناسی ارشدعلوم گیاهی  
پیام نور تهراندکتری تخصصیفیزیولوژی گیاهی  
اجراییدانشگاه پیام نور خوزستانرییس اداره فارغ التحصیلان استان  
اجراییدانشگاه پیام نور خوزستانرییس اداره تولیدات دانشجویی استان  
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
فیزیولوژی گیاهان زراعی1389تالیفدانشگاه پیام نور
سازگاری 5 رقم زیتون در شرایط آب و هوای خوزستان  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه اثر ضد باكتريايي عصاره هاي اندامهاي هوايي گياهان ميخك و بارهنگ در مرحله رويشي 1390.09.05 1390.12.05شيباني زهرا-392382 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير عصاره گياهان دارويي انار و آلوورا بر روي برخي باكتريهاي پاتوژن 1390.09.05 1390.12.05  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير مقادير مختلف عصاره آبي تفاله حاصلازروغن كشي ميوه زيتون بر رشد گياهچههايسه رقم گندم ،چمران،كرخه و تريتيكاله   ناظر علمی :
(بنيادي) اثرات اللوپاتي چند كولتيوار جو بر روي جوانه زني و رشد علفهاي هرز پنيرك خردل و حشي و يولاف   ناظر علمی :
فیزیولوژی گیاهی، عصاره و اسانس گیری گیاهان دارویی، کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :