عزیزاله نژاد علی

aziz_nezhadali@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان رضوی - مشهد
استاد
شيمي
دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی دبیری شیمی13621366
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13671371
دانشگاه فردوسی مشهددکتریشیمی تجزیه13731379
اجراییدانشگاه پیام نور خراسانمعاون دانشگاه پیام نور منطقه8(خراسان بزرگ)13811383
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مشهدرئیس دانشگاه پیام نور مرکز مشهد13831385
اجراییدانشگاه پیام نور منطقه9رئیس دبیرخانه دانشگاه پیام نور منطقه913971400
اجراییدانشگاه پیام نور خراسان رضویرئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی13971400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI25 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه41 مورد مشاهده
شیمی تجزیه11393تالیفدانشگاه پیام نور
حل تشریحی مسائل شیمی تجزیه11386تدویناقلیدرس
تجزیه مقادیر بسیار کم1397تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی تجزیه1384تدوینترجمان خرد
(كاربردي) استخراج و اندازه گيري تركيبات دارويي نظير متوپرولول و ...در نمونه هاي حقيقي به روش MIP سنتز شده الكترو شيميايي   ناظر علمی :
(كاربردي) ساخت حسگر پليمري براي تجزيه تركيباتي نظير تريامترن و فنوتيازين و ... بر پايه پليمر حكاكي شده مولكولي   ناظر علمی :
(كاربردي) استخراج و اندازه گيري تركيبات دارويي نظير پنتاپرازول و ... در نمونه هاي حقيقي به روش سنتز شده الكتروشيميايي 1393.01.24 1393.08.19  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي واكنشهاي كمپلكس شدن كاتيونهاي , Zn2+ Ni2+ و Co2+ با ليگاند 5و7- دي يدو- 8- هيدروكسي كينولين IQN در سيستمهاي دو حلالي با روشهايي نظير هدايت سنجي 1392.07.07 1392.11.06  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري تركيبات دارويي الكتروفعال داراي گروههاي نيتروژن فنوتيازين ...و نمونه هاي بيولوژيكي به روش PIM سنتز شده الكتروشيميايي 1392.02.08 1392.07.07  ناظر علمی :
(كاربردي) جدا سازي شناسايي و اندازه گيري كمي اجزاي شيميايي گياه دارويي در بعصي از مناطق خراسان به روش تقطير با بخار اب و فاز فوقاني 1390.01.23 1390.03.29  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري دارو هاي محتوي گروهاي ازول نظير متيمازول به روش سنتز شده الكترو شيميايي 1390.03.29 1390.11.30  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تغييرات شيميايي اسانس و خواص ضد ميكروبي گياه در طول رشد ان 1390.04.19 1390.11.30  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري داروهاي الكترو فعال نظير بنزوايميدازول و. . . به روش mip سنتز شده الكتروشيميايي 1391.03.07 1391.09.12  ناظر علمی :
جداسازی ترکیبات در نمونه های مختلف نظیر بیوشیمیایی، زمین شناسی، زیست محیطی، غذایی، دارویی، صنعتی و غیره به روش های میکرو استخراج و اندازه گیری آنها به کمک دستگاه های تجزیه ای
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :