عزیزاله نژاد علی

aziz_nezhadali@pnu.ac.ir; aziz_nezhadali@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی
استاد
شیمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI25 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه41 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) استخراج و اندازه گيري تركيبات دارويي نظير متوپرولول و ...در نمونه هاي حقيقي به روش MIP سنتز شده الكترو شيميايي   ناظر علمی :
(كاربردي) ساخت حسگر پليمري براي تجزيه تركيباتي نظير تريامترن و فنوتيازين و ... بر پايه پليمر حكاكي شده مولكولي   ناظر علمی :
(كاربردي) استخراج و اندازه گيري تركيبات دارويي نظير پنتاپرازول و ... در نمونه هاي حقيقي به روش سنتز شده الكتروشيميايي 1393.01.24 1393.08.19  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي واكنشهاي كمپلكس شدن كاتيونهاي , Zn2+ Ni2+ و Co2+ با ليگاند 5و7- دي يدو- 8- هيدروكسي كينولين IQN در سيستمهاي دو حلالي با روشهايي نظير هدايت سنجي 1392.07.07 1392.11.06  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري تركيبات دارويي الكتروفعال داراي گروههاي نيتروژن فنوتيازين ...و نمونه هاي بيولوژيكي به روش PIM سنتز شده الكتروشيميايي 1392.02.08 1392.07.07  ناظر علمی :
(كاربردي) جدا سازي شناسايي و اندازه گيري كمي اجزاي شيميايي گياه دارويي در بعصي از مناطق خراسان به روش تقطير با بخار اب و فاز فوقاني 1390.01.23 1390.03.29  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري دارو هاي محتوي گروهاي ازول نظير متيمازول به روش سنتز شده الكترو شيميايي 1390.03.29 1390.11.30  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تغييرات شيميايي اسانس و خواص ضد ميكروبي گياه در طول رشد ان 1390.04.19 1390.11.30  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري داروهاي الكترو فعال نظير بنزوايميدازول و. . . به روش mip سنتز شده الكتروشيميايي 1391.03.07 1391.09.12  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :