بهمن اکبری

Bakbari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
انگلیسی، عربی، فلسفه، روانشناسی، روانشناسی دین و فلسفه دین ،منطق
آذربایجان شرقی - مراغه
مربی
گروه معارف اسلامی
دانشگاه امام صادق(ع)کارشناسی ارشد پیوستهالهیات- فلسفه و کلام13731381
تحصیلات تکمیلی - دانشگاه پیام نور تهراندانشجوی دکترای فلسفه دین فلسفه دین1395....
مدیریتیدانشگاه آزاد عجب شیرمدیر گروه معارف اسلامی13851387
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز مراغهفرماندهی پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه13931398
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ‹‹ بررسي جامعه شناختي رابطه دينداري با ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان بناب و مراغه ›› 1390.07.21 1392.09.11  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل فردي و اجتماعي موثر در گرايش دانشجويان دختر به حجاب 1387.11.09 1388.07.06  ناظر علمی :
آشنایی با کامپیوتر و زبان عربی و انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :