بختیار خسروی

Bakhtyar.khosravi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کردستان - سقز
استادیار
علوم انسانی
دانشگاه تبریزکارشناسیجغرافیا وبرنامه ریزی شهری13771381
شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری13811383
پیام نورتهراندکتریجغرافیا وبرنامه ریزی شهری13881395
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی1384کنون
مدیریتیدانشگاه پیام نورمسول امور جاری مرکز سقز13911391
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) توسعه فضايي مكاني-فضايي شهرسقز   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :