بهزاد امرائی

b.amraei@pnu.ac.ir
b.amraei@pnu.ac.ir
لرستان - کوهدشت
استادیار
زیست شناسی
دانشگاه پیام نوردکتریزیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز فردوسعضو هیات علمی1386 
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد کوهدشتعضو هیات علمی13951401
مدیریتیدانشگاه پیام نور واحد کوهدشتریاست دانشگاه13991401
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
قارچ های همزیست (مبانی و تکنیک های کاربردی1393تالیفآرنا
قارچ های همزیست (مبانی و تکنیک های کاربردی1393تالیف 
(كاربردي) استخراج و اندازه گيري يون آهن موجود در آب شهرستان فردوس به روش ميكرواستخراج قطره معلق همراه با روشهاي طيف سنجي جذبي 1389.11.28 1391.05.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :