بلقیس روشن

bl_rovshan@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
semantics, morphology, phonetics, psycholinguistics, neurolinguistics, forensic linguistics, clinical linguistics,
تهران - تهران
استاد
زبانشناسی و زبانهای خارجی
علامه طباطباییکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی13561363
تهرانکارشناسی ارشدزبان شناسی همگانی13651368
تهراندکتریزبان شناسی همگانی13691377
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر گروه کشوری زبانشناسی و زبانهای خارجی13791390
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر شورای تخصصی گروه آموزشی زبانشناسی13930
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته امور بین الملل13930
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته منتخب بخش ادبیات و علوم انسانی13931394
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی دورۀ دکتری زبانشناسی13930
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر کمیته منتخب بخش ادبیات و زبانهای خارجی13940
اجرایی انجمن زبانشناسی ایرانبازرس اصلی انجمن زبانشناسی ایران13941395
اجراییانجمن زبانشناسی ایرانرئیس انجمن زبانشناسی ایران13951398
رتبه های علمی کسب شده و جوایز5 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها22 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی82 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی12 مورد مشاهده
وزارت بهداشت2 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب11 مورد مشاهده
درآمدی بر ادبیات 11390تالیف 
پژوهشی پیرامون گویش حاجی آبادی در هرمزگان1396تالیفتک رنگ
Drama 1398تالیفپیام نور
The Short Story1389تالیفپیام نور
فعل های گیلکی...1394تالیففرهنگ ایلیا
داستان کوتاه1389تالیف 
An Introduction to Literature(11390تالیفپیام نور
توصیف زبانشناختی گونه های زبانی سیرجان1396تالیفانتشارات علوم پویا
...Quick Guides to 2012تالیفلمبرت
گویش سمنانی؛ جنس دستوری...1395تالیفسمنگان
درآمدی برمفاهیم معنی شناسی...1395تالیفپارلاق قلم
معناشناسی پیش نمونه ای درزمانی1398ترجمهنشر نویسه پارسی
مقدمه ای بر معناشناسی شناختی1392تالیف 
(كاربردي) مقايسه كلام سالمندان مبتلا به آلزايمر با سالمندان سالم 1390.09.08 1391.02.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :