داریوش محمدی

d_mohammadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اردبیل - رضی
مربی
مدیریت دولتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
مقدمه ای بر مفاهیم نظری دولت الکترونیک1391تالیف 
سیستم اطلاعاتی حسابداری در مدیریت1394تالیف 
سیستمهای اطلاعات مدیریت1390تالیف 
مدیریت دانش1387تالیف 
(كاربردي) ارزيابي ميزان تحقق دولت الكترونيك در دستگاههاي بخش دولتي اردبيل براساس مدل پنج مرحله اي سازمان ملل 1391.02.16 1393.01.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور استان اردبيل ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :