داور محمدی

5davar8mohammadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کار گروهی و نو آورانه، حکمت و عرفان
البرز - اشتهارد
مربی
حسابداری
بهاراتی ویدیا پیث هندوستانارشدحسابداری13861388
آموزشیدانشگاه پیام نور کرجمدیر گروه13941395
مدیریتیدانشگاه پیام نور اشتهاردرئیس13961401
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اصول حسابداری 1 (محمدی)1394تالیف 
حسابداری مالی مقدماتی1389تالیف 
اصول حسابداری 21395تالیفنیک اندیشان بارثاوا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کار با انواع برنامه های حسابداری
کار با برخی از برنامه های آماری مرتبط با رشته تحصیلی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :