دکتر داود تارویردی زاده

dtarvirdi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تصمیم گیری های چند معیاره فازی، مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)، مهندسی کیفیت
اردبیل - اردبیل
استادیار
مدیریت صنعتی
dtarvirdi@gmail.com
دانشگاه سمنانکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی - مالی13811383
علوم و تحقیقات تهراندکترای تخصصی (Ph.D)مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات(OP)13941400
آموزشیدانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمیعضو هیات علمی دانشگاه13851401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز گرمیمعاونت دانشگاه13871395
مدیریتیدانشگاه پیام نور واحد انگوتمسئول دانشگاه13911393
اجراییدانشگاه پیام نور واحد کیویسرپرست دانشگاه پیام نور واحد گیوی14021404
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز خلخالرئیس دانشگاه پیام نور مرکز خلخال14021404
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها13 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
اصول مدیریت تعاونیها1393تالیفدانشگاه محقق اردبیلی
مدیریت کیفیت و بهره وری1395تالیفدانشگاه مازندران
مدیریت تولید وعملیات1389تالیفانتشارات نگین
مدیریت تولید و بهره وری1397تالیفانتشارات یاوریان
بررسی شرکت گاز استان اردبیل برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریCRM با بکارگیری تحلیل عاملی تاییدی،AHP گروهی ومنطق فازیسید رحیم صفوی میر محله ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه بين فناوري مديريت منابع انساني ورضايت كاربران در دانشگاه پيام نور استان اردبيل 1392.09.18 1393.02.18صفوي ميرمحله سيدرحيم-446711 ناظر علمی :
(كاربردي) نقش حمايتهاي مالي در رشد وتوسعه صنايع كوچك استان اردبيل 1387.07.15 1389.10.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مشاوره مالی در شرکت های تولیدی
کنترل کیفیت آماری SPC
FMEA
تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)- مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :