عصمت حسن پور

ehasanpour5@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزش و یادگیری، روانشناسی و خانواده
کرمان - شهر بابک
استادیار
روانشناسی
عصمت حسن پور، استادیار رشته روانشناسی، دانشگاه پیام نور شهربابک
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسیعلوم تربیتی13791384
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدعلوم تربیتی13851387
دانشگاه آزاد کرماندکتریروانشناسی تربیتی9599
آموزشیدانشگاه آزاد شهربابکحق التدریس13861386
آموزشیدانشگاه پیام نور رابرهیات علمی13871390
آموزشیدانشگاه پیام نور رفسنجاناستاد مدعو13881388
اجراییدانشگاه پیام نور رابرمراقب آزمون در ایام امتحانات در سالهای مختلف13881390
آموزشیدانشگاه پیام نور شهربابکهیات علمی13901401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمراقب آزمون در ایام امتحانات در سالهای مختلف13921401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکداوری مقالات مجله فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت در سال 140114011401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور رابر در سال 89-888889
اجراییدانشگاه پیام نور رابر- نماینده حفاظت آزمون دانشگاه پیام نور رابر در سال 13888889
اجراییدانشگاه پیام نور رابرمدیر گروه آموزشی گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور رابر در سال 13888889
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابک- عضو فعال بسیج اساتید از 27/3/89 تا کنون891401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمدیر گروه رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شهربابک از سال 91 تا کنون911401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمسئول برنامه ریزی گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور شهربابک در سال 13929293
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابک-مسئول امتحانات دانشگاه پیام نور شهربابک در سال 92-919292
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور شهربابک از سال 95 تا کنون951401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمسئول تعلیم و تربیت پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه 8/10/96 تا کنون961401
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکعضو کمیته علمی اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در تاریخ 23 آذر سال 13969696
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی7 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي رابطه توليدات علمي و مولفه هاي توانمند سازي اعضاي هيئت علمي مراكز و واحد هاي دانشگاه پيام نور استان كرمان 1390.08.17 1392.03.01زين الديني ميمند فاطمه-393315 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و وابستگي به اينترنت در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمان خردمند علي ، زماني عشرت ، هدايتي نسيم ، عابديني ياسمين ، هدايتي اميرحسين ، عبدالهي مجيد کارفرماي طرح: دانشگاه علوم پزشكي كرمان ناظر علمی :
آموزش، یادگیری، روانشناسی و خانواده

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :