دکتر محمود قدیری

Ghadirym@yahoo.com
Ghadirym@yahoo.com
M_Ghadiry@pnu.ac.ir
یزد - اردکان
استادیار
گروه جغرافیا
دانشگاه اصفهانکارشناسیجغرافيا و برنامه ريزي شهري13751379
دانشگاه تربيت مدرسکارشناسی ارشدجغرافيا و برنامه ريزي شهري13791381
دانشگاه تربيت مدرسدكتريجغرافيا و برنامه ريزي شهري13811387
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه علمی (بخش) علوم اجتماعی13911395
مدیریتیدانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوقرئیس دانشگاه13981401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه46 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ارزيابي رويكرد برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور به كاهش آسيب پذيري در برابر خطر زلزله 1389.03.31 1391.06.06  ناظر علمی :
(كاربردي) تبيين تفاوتهاي اجتماعي- فضايي ميزان آسيب پذيري شهر اردكان در برابر خطر زلزله 1389.06.07 1391.06.27  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان گسترش شهرهاي كوچك و مياني در ايران 1390.12.16 1391.11.23  ناظر علمی :
برنامه‌ريزي و توسعه شهري؛ مديريت بحران و تحليل آسيب‌پذيري