ابراهیم امامی

eemami@pnu.ac.ir
emami@se.pnu.ac.ir
ebrahim_emami87@yahoo.com
سازه های بتن آرمه، تحلیل سازه ها، سازه های کامپوزیت، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها
سمنان - سمنان
استادیار
مهندسی عمران
دانشگاه سمناندکتری تخصصیمهندسی عمران-سازه13961400
دانشگاه سمنانکارشناسیمهندسی عمران-عمران81-286
دانشگاه سمنانکارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه8789
آموزشیموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشد دانشمدرس مدعو8889
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز سمنانمدرس مدعو9092
اجراییمعاونت مهندسی نیروی انتظامی استان سمنانناظر پروژه های عمرانی نیروی انتظامی استان سمنان (خدمت سربازی)9091
اجراییاداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنانکارشناس و ناظر عالیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان9192
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز سمنانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز سمنان92 
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانرییس آزمایشگاه های استان9395
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضو و دبیر کمیته فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی9395
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز سمنانعضو شورای فرهنگی93کنون
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
دیوارهای برشی (چاپ دوم)1398تالیفدانشگاه سمنان و سیمای دانش
دیوارهای برشی1395تالیفدانشگاه سمنان
(كاربردي) بررسي آزمايشگاهي و عددي اتصالات تير -ستون مقاوم سازي شده با دستك فلزي   ناظر علمی :
آشنایی و تسلط بر بعضی از نرم افزارهای مهندسی عمران
تحلیل و طراحی سازه های مهندسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :