احسان نجف پور

najafpour.ehsan@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سیستم های انرژی
لرستان - خرم‌آباد
مربی
مهندسی مکانیک
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :