دکتر سید خلیل اکرامی

ekrami@pnu.ac.ir
khalil.ekrami@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=RRsZya8AAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Sayed-Khalil-Ekrami
خراسان رضوی - تربت حیدریه
استادیار
ریاضی
بیرجندکارشناسیریاضی محض13771381
مشهدکارشناسی ارشدریاضی محض13811383
تهراندکتریریاضی محض13891395
مدیریتیدانشگاه پیام نور دامغانمدیر امور فرهنگی مرکز13881390
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر گروه علوم پایه استان سمنان13901393
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سمنان13941397
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانمعاون دانشگاه پیام نور استان سمنان13971398
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سمنان13981402
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضویرییس دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه14021403
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
Linear Algebra1389تالیفHadis Kosar
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :