الهه شهراد

E.shahrad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - یزد
مربی
هنر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي صنايع دستي چوبي استان يزد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور يزد ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :