اسکندر حیدری

eskandar.heidari@pnu.ac.ir
04445221880-123
09147936250
eskandar.heidari@pnu.ac.ir
heidari.eskan@ut.ac.ir
نظریه های رهبری، نظریه های مدیریت دولتی, دولت الکترونیک
آذربایجان غربی - میاندوآب
مربی
مدیریت دولتی و جهانگردی
دانشگاه تهرانکارشناسیمدیریت دولتی13741378
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی13781380
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریمدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی13941398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه16 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي بررسي و طراحي مجدد فرايندهاي سازماني دانشگاه پيام نور مركز مياندوآب 1390.06.20 1391.10.24کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير رفتار شهروند سازماني بر استفاده بهينه از زمان در دانشگاه پيام نور مراكز جنوب استان آذربايجان غربي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :