اسماعیل قلی نژاد

e_gholinejad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - ارومیه
دانشیار
علوم کشاورزی
دانشگاه اروميهكارشناسيزراعت و اصلاح نباتات13731377
دانشگاه محقق اردبيليكارشناسي ارشدزراعت13831385
دانشگاه علوم و تحقيقاتدكتراي تخصصيزراعت13851389
آموزشیآموزش و پرورش دبير13801385
اجراییجهاد كشاورزيكارشناس زراعت13851386
آموزشیدانشگاه پيام نورعضو هيات علمي1386ادامه
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربیمدیر کارآفرینی استان13871388
مدیریتیدانشگاه پیام نور سلماسمعاون دانشگاه13881389
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربیمدیر گروه مهندسی و کشاورزی استان13891390
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربیمدیر گروه کشاورزی استان13901393
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربیمدیر آزمایشگاههای استان آذربایجان غربی1398 
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC46 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی18 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه115 مورد مشاهده
ارزیابی صفات زراعی و مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی1400تالیفدانشگاه محقق اردبیلی
خاک شناسی کشاورزی1394تالیفسخنوران
کنترل و گواهی بذر1397تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت تنش خشکی در زراعت آفتابگردان1401تالیفدانشگاه پیام نور
زراعت گیاهان لیفی1394تالیفدانشگاه محقق اردبیلی
زراعت عمومی1390تالیفبنیان فردا
کشاورزی پایدار1393تالیفجهاد دانشگاهی ارومیه
(كاربردي) تاثير تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گلرنگ 1390.05.12 1391.08.14  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير رژيم هاي مختلف آبياري، كود و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان رقم ايرفلور در اروميه 1387.02.20 1388.04.25  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير سطوح مختلف تنش خشكي و ميكوريزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد توده هاي محلي كنجد 1393.03.18 1394.04.26درويش زاده رضا ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه عملكرد و كيفي نخود و سياه دانه در دونوع كشت مخلوط جايگزيني و افزايشي 1392.10.11 1393.09.04رضايي چيانه اسماعيل ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد توده هاي محلي آفتابگردان در شرايط تنش كم آبي 1391.03.16 1392.12.20برنوسي ايرج ، درويش زاده رضا ناظر علمی :
(بنيادي) تاثير تنش شوري بر صفات مرتبط با جوانه زني ژنوتيپ هاي گندم 1389.08.10 1390.04.04  ناظر علمی :
رايانه كار درجه 2
مربي قرآن
مربي فوتبال D آسيا
مدرك زبان انگليسي
امدادگر هلال احمر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :