-----
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان تهران
استاد
اقتصاد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی35 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اقتصاد صنعتی: نظریه و کاربرد1389تالیف 
اقتصاد صنعتی1390تالیف 
(كاربردي) اندازه رقابت در صنعت ايران و عوامل موثر بر آن 1390.12.15 1391.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) امنيت غذايي و فقر كودك در سطح خانوارهاي ايراني 1390.02.06 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي رقابت و كارايي در بخش بانكي ايران 1391.12.15 1392.12.12  ناظر علمی :
(كاربردي) سنجش مولفه هاي قيمت گذاري سقف در بخش مخابرات ايران کارفرماي طرح: شوراي رقابت ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي تاثير تجارت غير قانوني بر بهره وري صنعت پارچه ايران 1393.02.23 1393.10.16  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :