فرهاد خداداد کاشی

khodadad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سازمان مرکزی - سازمان مرکزی
استاد
اقتصاد
دانشگاه تهرانكارشناسي اقتصاد13571365
دانشگاه تهرانكارشناسي ارشداقتصاد13651368
دانشگاه تهراندكترياقتصاد13681374
آموزشیدانشگاه پيام نورعضو هيات علمي1375 
اجراییدانشگاه پيام نورمعاون دفتر توسعه مراكز و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور13761378
اجراییمؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني سرپرست مديريت پژوهشهاي بازرگاني داخلي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 13771400
اجراییدانشگاه پيام نورمدير گروه اقتصاد13781381
اجراییدانشگاه پيام نورمسئول راه اندازي رشته اقتصاد در دانشگاه پيام نور13781381
اجراییدانشگاه پيام نورمعاون دانشجويي دانشگاه پيام نور 13811383
اجراییدانشگاه پيام نورمدیر گروه اقتصاد مقطع دکتری 13861388
اجراییدانشگاه پيام نورراه اندازی دوره دکتری اقتصاد در دانشگاه پیام نور13861388
اجراییدانشگاه پيام نوردبیری دکتری اقتصاد پیام نور13931397
رتبه های علمی کسب شده و جوایز10 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی45 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر24 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی132 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب8 مورد مشاهده
كليات علم اقتصاد1383تالیفدانشگاه پيام نور
اقتصاد صنعتی: نظریه و کاربرد1389تالیفانتشارات سمت
اقتصاد صنعتی1390تالیف 
ساختار و عملكرد بازار : نظريه و كاربرد آن در بخش صنعت ايران 1379تالیفشركت چاپ و نشر بازرگاني
ارزيابي انحصاري و حجم فعاليت هاي انحصاري در ايران 1380تالیفشركت چاپ و نشر بازرگاني
شاخص هاي اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي 1381ترجمهدانشگاه پيام نور
اقتصاد كلان (1) 1383تالیفدانشگاه پيام نور
كتاب مجموعه مقالات فقربه همراه ديگران 1375تالیفمؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
(كاربردي) اندازه رقابت در صنعت ايران و عوامل موثر بر آن 1390.12.15 1391.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) امنيت غذايي و فقر كودك در سطح خانوارهاي ايراني 1390.02.06 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي رقابت و كارايي در بخش بانكي ايران 1391.12.15 1392.12.12  ناظر علمی :
(كاربردي) سنجش مولفه هاي قيمت گذاري سقف در بخش مخابرات ايران کارفرماي طرح: شوراي رقابت ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي تاثير تجارت غير قانوني بر بهره وري صنعت پارچه ايران 1393.02.23 1393.10.16  ناظر علمی :
تدریس: اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی و اقتصاد بخش عمومی
علائق پژوهشی و مطالعات: موضوعات خرد اقتصادی، اقتصاد صنعتی، سیاست های رقابتی، تنظیم بازار، فقر و توزیع درامد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :