فریبا ترجمان

Tarjoman_fariba@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ایلام - ایلام
استادیار
علوم سیاسی
دانشگاه تهرانكارشناسيعلوم سياسي13791383
دانشگاه تهرانكارشناسي ارشدمسائل ايران و سياستگذاري عمومي13831385
تربيت مدرسدكتري تخصصيمسائل ايران13921397
آموزشیپیام نور ایلاماستادیار13891399
اجراییپيام نور ايلاماستاديار13891399
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :