فاطمه فاطمی نیک

ffateminick@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
غلات، كودهاي زيستي، كشت مخلوط و كاكتوس
خوزستان - شوش
مربی
كشاورزي
شيرازكارشناسيتوليدات گياهي-زراعت13781380
دولتي لرستانكارشناسي ارشدمهندسي كشاورزي زراعت13831385
دولتي لرستاندانشجوي دكتريزراعت- اكولوژي گياهان زراعي13961399
اجراییسازمان نظام مهندسي كشاورزيمهندس ناظر طرح محوري گندم و مهندس مشاور طرح هاي كشاورزي13821389
اجراییدانشگاه پپام نور استان خوزستانمربي كشاورزي13891399
نشریات یا مجلات فاقد نمایه48 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) طرح پژوهشي بررسي تاثير كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و كيفيت دو محصول در شرايط اقليمي شهرستان شوش   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :