فاطمه فاطمی نیک

ffateminick@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
غلات، كودهاي زيستي، كشت مخلوط و كاكتوس اپونتيا
خوزستان - شوش
مربی
كشاورزي
دولتي شيرازكارشناسيمهندسي توليدات گياهي13781380
دولتي لرستانكارشناسي ارشدمهندسي كشاورزي زراعت13831385
دولتي لرستاندكتريمهندسي كشاورزي- اگرو اكولوژي13961402
اجراییسازمان نظام مهندسي كشاورزيمهندس ناظر طرح محوري گندم و مهندس مشاور طرح هاي كشاورزي13821389
آموزشیدانشگاه پيام نور خرم آباد استان لرستانمدرس مدعو13871388
آموزشیدانشگاه پيام نور شوش استان خوزستانعضو هيات علمي آموزشي پژوهشي13891402
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه46 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) طرح پژوهشي بررسي تاثير كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و كيفيت دو محصول در شرايط اقليمي شهرستان شوش   ناظر علمی :
زبان انگليسي، نرم افزارهاي مرتبط رشته كشاورزي
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :