فاطمه قلاوند

f.ghalavand@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوزستان - شوش
استادیار
تاریخ
شهید چمران اهوازکارشناسیتاریخ7781
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدتاریخ ایران باستان8284
تحصیلات تکمیلی پیام نوردکتریتاریخ ایران اسلامی8793
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) جامعه و فرهنگ مردم در دوره قاجار از ديدگاه سفرنامه نويسان   ناظر علمی :
(بنيادي) تجارت در دوره ساساني قلاوند زهرا-385766 ناظر علمی :
(بنيادي) تجارت در عهد صفوي   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي وضعيت زنان در دوره ياستان با تكيه بر هخامنشيان   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :