فاطمه نیاز کار

niazkar@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - خرامه
استادیار
معارف
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي ديدگاه زنان كار آفرين دانشگاهي نسبت به موانع توسعه كار آفريني در ميان زنان 1388.04.04 1388.04.17کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر ارتقاء سطح تربيت ديني دانشجويان دروس معارف اسلامي از ديدگاه اساتيد گروه معارف و الهيات دانشگاه هاي استان فارس 1389.06.16 1390.08.26کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت نگرش هاي ديني( مناسكي،اخلاق،اعتقادي،باطني،) 1387.10.02 1388.09.04کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :