فاطمه معارفی

maarefi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوزستان - شوش
استادیار
مدیریت
تهرانکارشناسیمدیریت دولتی  
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمدیریت دولتی  
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریمدیریت دولتی  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ميزان بكارگيري اصول مديريت كيفيت مديريت جامع در حيطه خدمات آموزشي در دانشگاه #يام نور مركز اهواز کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :