محسن فرقانی

mohsen_forghani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زنجیره تأمین، مدلسازی، الگوریتم های فراابتکاری، مدیریت استراتژیک، CRM
یزد - تفت
استادیار
مهندسی صنایع
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور یزدسرپرست13941395
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
مدیریت ارتباط با مشتری1392تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد