فریدون احمدی

freyedon@pnu.ac.ir
09183772186
freyedon@yahoo.com
رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، بازاریابی
کردستان - سنندج
دانشیار
مدیریت دولتی
دانشگاه تهرانکارشناسیمدیریت دولتی13751379
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی13791382
دانشگاه تهراندکتریمدیریت سیاستگذاری13841388
مدیریتیشرکت تحقیقات بازار زاگرسمدیر عامل به مدت 11 سال1384 
آموزشیدانشگاه پیام نور عضو علمی13881399
مدیریتیدانشگاه پیام نور ریس پژوهش و کارآفرینی استان2 سال1393 
داخل دانشگاهی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی10 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه95 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي استان كردستان 1391.04.26 1391.07.05کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه وضعيت موجود توزيع فرش دست باف در استان كردستان 1389.12.13 1390.06.13  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل سازماني موثر بر بهره وري نيروي انساني صنايع كوچك استان 1389.11.25 1390.06.19  ناظر علمی :
(كاربردي) نقش ايثار و ايثارگري در فرهنگ ملي و قومي کارفرماي طرح: بنياد شهيد ناظر علمی :
(كاربردي) شناسايي ظرفيتهاي اشتغال زايي روستاهاي استان كردستان و ارائه 30 عنوان پروژه كارآفريني قابل اجرا در روستا و تهيه برنامه كسب و كار جهت 5 پروژه اول کارفرماي طرح: موسسه كار و تامين اجتماعي ناظر علمی :
(كاربردي) تعريف و تبيين شاخص هاي كارآمدي نظام اداري و سنجش وضعيت موجود كشور بر اساس آن کارفرماي طرح: سازمان بازرسي كل كشور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي نقش نيروي انساني بر موفقيت تعاوني هاي مرغداري گوشتي شهر سنندج کارفرماي طرح: اداره كل تعاون استان كردستان ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان عملكرد نهادهاي فرهنگي اجتماعي و سياسي در حوزه فرهنگ ايثار و شهادت 1390.05.11 1390.12.29کارفرماي طرح: بنياد شهيد استان كردستان ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش سرمايه فكري در بهبود عملكرد تعاونيهاي توليدي استان كردستان 1390.04.13 1390.12.13کارفرماي طرح: اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي استان كردستان ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي عملكرد بازارچه ها در تحقق اهداف تعيين شده براي آنان 1390.07.15 1390.12.29کارفرماي طرح: نيروي انتظامي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز سنندج و مقايسه آن با مديران بخش بازرگاني   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش سرمايه فكري در عملكرد تعاونيهاي استان كردستان   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات كشاورزي (مورد كاوي بانك كشاورزي استان كردستان کارفرماي طرح: بانك كشاورزي استان كردستان ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان بهره وري هنرستانهاي استان كردستان در سال تحصيلي 89-88 1389.10.20 1392.11.20کارفرماي طرح: اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان ناظر علمی :
(كاربردي) نقش اجزاي سرمايه فكري در بهبود عملكرد تعاونيهاي توليدي (صنعتي استان كردستان 1389.09.21 1390.01.23  ناظر علمی :
(كاربردي) سنجش كيفيت خدمات دانشگاه پيام نور سنندج بر اساس انتظارات و ادراكات دانشجويان در سال 1390 1390.10.20 1391.03.02  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي خدمات و مزاياي ارائه شده پارك فن آوري پرديس به شركتهاي عضو 1390.04.01 1390.05.31کارفرماي طرح: شركت سنجش فناوري خاورميانه ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير سازمان هوشمند بر عملكرد شركت ملي نفت ايران در استان كردستان 1393.05.04 1393.09.04کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) شناسايي تاثير كار تيمي بر تعهد سازماني كاركنان بانك قوامين استان كردستان 1392.12.25 1393.03.04کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل بازار شمال عراق و تدوين بسته عملياتي براي حضور خوشه مصالح ساختماني 1393.04.20 1393.08.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه بين كار تيمي و تعهد سازماني در شعب بانك قوامين در استانهاي كردستان و كرمانشاه 1392.08.13 1392.12.20کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي بهره وري هنرستانهاي استان كردستان و عوامل موثر بر آن کارفرماي طرح: آموزش و پرورش ناظر علمی :
مسلط به نرم افزارهای آماری SPPSS, LISEREL , AMOS
مسلط به نرم افزارهای اداری چون OFFICE انواع آن WORD , EXCEL , POWERPOINT
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :