فروزان دولتیاری

dolatyari1400@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - پاوه
مربی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه ازاد اسلامی همدانکارشناسی زبان انگلیسی13811383
دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاهکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی13851387
دانشگاه پیام نور جوانرودکارشناسی مدیریت بازرگانی13951398
آموزشیکرمانشاه- سازمان مدیریت صنعتی(آموزش و پژوهش غرب)مدیر آموزش13881391
آموزشیدانشگاه پیام نور پاوههیات علمی13911401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
عقلانیت محدود و اقتصاد رفتاری1397ترجمهتلیاب
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مهارت های هفتگانه ICDL
اشنایی با زبان انگلیسی
اشنایی با مهارت های کسب و کار و کارافرینی
اشنایی با نرم افزار اماری ِDEMATEL
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :