قادر بالاخانی عیسی لو

q.balakhani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
جامعه شناسی مسائل اجتماعی، جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی انتقادی، تاریخ، فلسفه و ادبیات داستانی
اردبیل - اردبیل
استادیار
جامعه شناسی
دانشکده خبرکارشناسی خبرنگاری سیاسی 13761380
دانشگاه خوارزمی تهرانکارشناسی ارشدجامعه شناسی 13811384
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 13881395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
جامعه شناسی شهری 1394تالیفجامعه شناسان
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :