قدرت اله رحمتی

gh1.rahmati@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - جوانرود
مربی
آمار
دانشگاه علامه طباطباییکارشناسیآمار13751379
دانشگاه علامه طباطباییکارشناسی ارشدآمار13791382
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جوانرودعضو هیات علمی13861401
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي نگرش غرفه داران و بازديدكنندگان نمايشگاه اختصاصي ج.ا.ايران در سليمانيه عراق 1387.11.19 1387.11.14کارفرماي طرح: سازمان بازرگاني استان كرمانشاه ناظر علمی :
(كاربردي) معيارهاي انتخاب متغير در داده هاي چند متغيره براساس تحليل مولفه هاي اصلي 1388.06.02 1388.06.30  ناظر علمی :
(كاربردي) طرح مطالعاتي بررسي و مطالعه وضعيت آرد و نان كرمانشاه 1387.08.13 1388.08.13کارفرماي طرح: سازمان بازرگاني اشتان كرمنشاه ناظر علمی :
(كاربردي) برآورگرهاي تركيبي و برخي براوردگرهاي مبتني بر مدل در سطح ناحيه هاي كوچك 1389.06.01 1388.06.30  ناظر علمی :
آشنایی با نرم افزازهای spss، sas،R
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :