غلامرضا احمدی

ghrahmadi@pnu.ac.ir
09155021912
reza1001ahmadi@yahoo.com
خراسان رضوی - قوچان
مربی
ریاضی
دانشگاه بیرجندکارشناسیریاضی کاربردی13771382
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات13821384
دانشگاه پیام نور تهراندکتریریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی13901400
آموزشیدانشگاه پیام نور قوچانعضو هیات علمی13851400
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :