غلامرضا بخشی خانیکی

-----
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
استاد
زیست شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی23 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه55 مورد مشاهده
هالوفیتها1390تالیف 
گرده شناسی1390تالیف 
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی1393تالیف 
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی1393تالیف 
درختان و درختچه های ایران1390تالیف 
(بنيادي) بررسي تنش شوري بر جوانه زني در سه گونه سالسولا 1390.01.27 1390.06.01  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه اثرات مدت زمان و غلظت تيمار كلشي سين بر توليد برنج دابل هاپلوئيد   ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه مورفولوزيكي و مورفوزنتيكي آرابيدوپسيس هاي ايران 1389.07.28 1390.12.01  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه فيتوسوسيولوژي جوامع هالوفيت منطقه حوض سلطان 1390.12.08 1390.12.29  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه جوامع هالوفيت منطقه حوض سلطان-بهمن94:گواهي خاتمه و قرارداد بارگزاري شود و كليه اطلاعات اصلاح شود.   ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه بهينه كردن توليدحداكثرگياهان دركشت بساك برنج 1392.01.31 1392.02.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تركيب هاي شيميايي اسانس اندام هاي مختلف گياه پيم پينلا در استان تهران 1392.09.13 1392.09.27  ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي تنوع ژنتيكي گياه گزنه در بخش مركزي مازندران با استفاده از نشانگر مولكولي rapd 1393.05.06 1393.06.30  ناظر علمی :
(كاربردي) ريز ازديادي زيتون رقم دزفول با استفده از غلظت هاي مختلف بنزيل آدنين 1394.03.20 1394.08.04کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :