غلامرضا قاسم نژاد

reza56@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
جامعه شناسی فرهنگ
ایلام - مهران
مربی
علوم اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
فرهنگ عامه1392تالیف 
سیری بر مردم شناسی1391تالیف 
جامعه شناسی خانواده و خویشاوندی1392تالیف 
فرهنگ آپارتمان نشینی1393تالیف 
مردم شناسی روستایی1391تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :