غلامرضا افشاری پور

*****
*****
کرمان - بردسیر
مربی
حقوق