هادی غفاری

ghafari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی
مرکزی - اراک
دانشیار
اقتصاد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه40 مورد مشاهده
بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظام های اقتصادی1383تالیف 
نظام اقتصادی صدر اسلام1386تالیف 
تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان1389تالیف 
(بنيادي) بي ثباتي اجتماعي و رشد اقتصادي: تحليلي بر اساس الگوي ARDL 1392.01.21 1392.11.21کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي آثار افزايش نرخ ارز بر متغيير هاي عمدهي اقتصاد كلان 1391.08.22 1392.07.22  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركتهاي توليدي استان مركزي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :