هادی شکوهی امیری

H.S.Amiri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مازندران - پل سفید
مربی
ریاضی
دانشگاه مازندرانکارشناسیریاضی کاربردی13721377
دانشگاه آزاد اسلامیکارشناسی ارشدریاضی کاربردی13781380
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتری تخصصیریاضی کاربردی - کنترل و بهینه سازی13881399
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :