حامد امیری

Amiri1401@pnu.ac.ir
hamed.amiri58@yahoo.com
-----
-----
-----
دانشگاه آزاد خرم آباددکتریزراعت13931399
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه33 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) مديريت علف هاي هرز در زراعت چغندر قند در شهرستان الشتر استان لرستان نظري عالم جمشيد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثيركودها بر درصد اسانس گياه دارويي باريجه 1390.12.26 1392.07.13نظري عالم جمشيد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :